Asertibo – Isang Paraan Upang Ikaw Ay Irespeto

iron+fistRespeto, iyan ang isa sa mahalagang sangkap sa ating pagkatao. Anong klaseng nilalang tayo kung ang salitang iyan ay hindi natin makukuha mula sa mga taong mahal natin, kaibigan at komunidad. Kung magkagayon ay iisa lamang ang ibig sabihin nito, may mali sa ating  pagdadala ng sarili at kung ano iyon, mahalagang ating pag-usapan.

Kung tayo ay bantad sa mga taong pasibo (masyadong mapagbigay) at agresibo (masyadong mapaggiit) ang asertibo naman ay ang gitnang ugali ng dalawang nabanggit.

Pagkakaiba ng agresibo sa asertibo

Ang agresibo ay naggigigiit ng walang pagsasaalang- alang sa damdamin ng ibang tao dahil ang mahalaga sa kanya ay ang damdamin lang niya na madalas nagiging dahilan ng lalong hindi pagresolba sa isyu (destructive). Samantalang ang asertibo ay naggigiit ng kanyang karapatan sa isang paraang konstruktibo (constructive) sa pamamagitan ng maingat na pagbalangkas ng salitang gagamitin.

Ang pagiging asertibo ay mahalagang sangkap ng isang maayos na komunikasyon. Hindi lang nito simpleng naipapaabot ng malinaw ang gustong iparating ng isang panig kundi nagagawa din nitong  ipaalam kung saan ka nakatayo at nabibigyan din ng pagkakataong mabago ang mga kahinaan ng isang tao upang ito ay mapalakas.

Asertibong lider

Ang isang lider ay marapat lang alam kung paano maging asertibo upang makakuha ng respeto at otoridad sa kanyang nasasakupan. Nagagawa nitong pumuna na hindi mamasamain ng pinuna at di niya mararamdamang siya ang inaatake, bagkus ay ang kanyang kahinaan lang.

Totoong mahirap maging isang asertibo ngunit ito ay napag-aaralan kasabay ng paghubog natin ng isang pagkatao at sa madalas na paggamit nito ay magiging normal ng bahagi  ng ating buhay. Ito ang paggigiit na alam kung kalian makikinig sa kabilang panig at laging tinitimbang ang bawat sinasabi.

Tamang paraan ng pagpuna

Isa sa pinakamahirap gawin ay ang pumuna ng palso ng iba na di nagiging negatibo ang dating. Kaya mahalaga ang pagpili ng salitang gagamitin upang maihiwalay ang galit o puna sa tao mula sa mga bagay na maling kailangang punahin. Ang dapat nating punahin ay ang masamang gawi at hindi ang tao mismo. Sabi nga maging constructive dapat ang puna natin at di destructive. Kapag inuna natin ang galit at ibinuga iyon ng hindi iniingatan ang sasabihin, malamang sa hindi na ang makita lang at maramdaman ng taong ating pinuna ay ang galit at hindi ang concern na nakapaloob doon. Sayang ang layunin ng pagpuna kung ganoon.

Halimbawa:

Agresibo: bakit ngayon ka lang dumating, di mo ba alam na madaling araw na? kababae mong tao ay ginagabi ka sa daan… blah blah blah!

Asertibo : anak bakit ngayon ka lang, alam mo bang alalang-alala kami sa iyo, alam mo naman ang panahon ngayon diba?

Ito ay parehong pagpuna sa isang anak na dumating ng alanganing oras. Makikita sa una na simpleng galit lang ang ibinato ng pumuna , samantalang sa asertibo ay naipakita nito ang concern at damdamin, kung ano ang epekto ng nangyari sa mga pumuna (pag-aalala). Di ba’t higit na magrereact tayo ng positibo sa ganitong paraan?

Ang pagiging asertibo ay hindi lang ang paggigiit ng indibidwal na karapatan, kundi maging sa karapatan ng ibang indibidwal din o grupo na niyuyurakan ng mga taong agresibo. Sa ganitong paraan ay nabubuo ang respeto natin sa ating sarili at nakakakuha tayo ng respeto mula sa ibang tao. Dahil totoong karespe-respeto ang taong tapat na nakakapagpahayag ng loob sa hindi mapang-away na paraan.

Tandaan, hindi lang kung ano ang ating sasabihin ang mahalaga kundi kung paano din natin ito sasabihin.

Handa na ba tayo sa kaunting pagbabago?

Ang Pagiging Agresibo

aggressive 1

Madalas ba kayong nagagalit o nakasigaw at nakaangil na parang leong umuusok ang tumbong? Iyan ba ay nakasanayan niyo ng ugali? Ang paminsan-minsang “pagsabog” ay normal ngunit kung ito ay habitual na ay maaaring kabilang kayo sa ating pag-uusapan ngayon. Narito at ating talakayin ang pagiging agresibo.

Ang ugaling agresibo ay ang pagtindig para sa iyong karapatan ng walang pagsasaalang-alang sa karapatan ng iba. Ito ay ang paglalahad ng iyong paniniwala na ito lagi ang tama at lahat ng sasalansang dito ay mali.

Madalas na ginagamit ng taong agresibo ang mararahas na salita, galit, mga agresibong galaw ng katawan at iba pang mga pagbabanta. Laging kaakibat ng kanilang pagsasalita ang pagpaparamdam sa isang tao ng guilt at madalas na panlalait o pagpapahiya sa kausap. Ito ang tahasang kabalintunaan ng pagiging pasibo.

Sa kanyang paningin, siya ay makapangyarihan o may otoridad kaysa iba, sila ang laging tama at ang pakiramdam lang nila ang mahalaga. Maaaring madalas makuha ng mga agresibo ang kanilang gusto pero ang respeto naman ng ibang tao ang mailap sa kanila. Marami akong nakasalamuhang ganito ngunit ang madalas nilang maging kaibigan ay ang mga tao lang na handing sumunod sa kanila at naghahanap lang ng proteksiyon at atensiyon.

Marami sa ganitong mga tao ay may malalim na sugat ng kabataan, sila yung me itinatagong mga sakit na sa pamamagitan ng pagpaparamdam na sila ang may say at kumukuha ng pantapal sa hungkag na pakiramdam. Sila ang mga sobra ang sensitibo na hindi ipinahahalata at masyadong insekyur. Ito ang kanilang defense mechanism upang mapagtakpan ang kanilang kahinaan.

Maraming dahilan ang pagiging agresibo at narito ang ilan:

alcohol44Alak – ang alcohol sa katawan ay nagiging sanhi ng kawalang ingat sa salita at maging sa galaw ng katawan. Ang taong lasing ay madalas na nakikita ang simpleng pangyayari na ito ay sinasadya kaya madalas na umaakto silang agresibo.

frustrationAng sakit kalooban man o katawan at ang pagkabigo o pagkadismaya ay nagiging sanhi ng pagiging agresibo. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na maraming humahadlang sa kanya at maraming bagay na siyang di maabot.

vawMay kinalaman din ang kasarian at kultura sa pagiging agresibo ng isang tao. Mas marami ang kalalakihang may ganitong ugali kaysa sa kababaihan.  Mas maraming kalalakihan ang nakakapatay at mas malaki ang bilang nito lalo sa nasa Third World countries kung saan ang kultura ng karahasan at patriyarkismo ay matindi pa din. Mga bansang higit na nakakaranas ng karahasan ang kababaihan at mga bata.

gunsPagdadala ng sandata – Isang dahilan din ng accidental aggression ay ang pagdadala ng baril, patalim at iba pang nakamamatay na sandata. Napakadali para sa may dala nito ang paggamit kung sa inaakala nila ay kailangan.

Mga hindi magandang kahahantungan ng pagiging agresibo:

  • Madaling masangkot sa basag-ulo.
  • Malaki ang posibilidad na makapatay o mapatay.
  • Kawalan ng respeto sa iba at dahilan din ng kawalang respeto para sa kanya.
  • Nagdadala ng kultura ng takot at karahasan.
  • Laging kinatatakutan at kinaiinisan.
  • Hindi makakatagpo ng isang tapat na kaibigan.

Ang agresyon ay hindi lamang sa pananakit sa pisikal na katawan, maging ang emosyonal at sikolohikal na aspeto ay maraming dumadanas nito.

Kayo, nanaisin ba ninyong magkaganito?